Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Društvo Crvenog križa Krapinsko zagorske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Društvu Crvenog križa Krapinsko zagorske županije:

–          poštom na adresu: Frana Galovića 7d, 49000 Krapina

–          putem telefona na broj: 049/371-141

–          na fax broj: 049/371-103

–          elektroničkom poštom na: davor.simunovic@gdck-krapina.hr

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Društva Crvenog križa Krapinsko zagorske županije možete skinuti na ovom linku.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine.


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.

 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.

 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.